Telecom begrippenlijst

Home > Telecom begrippenlijst
A

Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever een voorgenomen opdracht bekendmaakt en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. In die offertes staat onder andere voor welke prijs het bedrijf de uitvoering van de opdracht aanbiedt. Op een vooraf bepaalde datum sluit de inschrijving en selecteert de opdrachtgever het bedrijf dat de opdracht krijgt. Het verlenen van de opdracht aan een van de bedrijven wordt gunning genoemd.

Of een organisatie wel of niet een telecom aanbesteding uitschrijft, zou volgens BenN onderdeel moeten zijn van de sourcingstrategie (zie Sourcingstrategie). Het doel van het aanbestedingsbeleid is tweeledig: zowel om concurrentie tussen de telecomleveranciers te stimuleren, als om alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans te geven de opdracht te verkrijgen.

Sinds 1995 voert BenN per consultant per jaar 10 tot 15 aanbestedingen uit op het gebied van datanetwerken en telefonie. Er is dus sprake van ruime en altijd actuele kennis en ervaring. Een marktverkenning, als extra onderdeel van een aanbesteding, is daardoor meestal niet nodig.

B

Volgens BenN: het op onafhankelijke en objectieve basis vergelijken van het aanbod van diverse telecomleveranciers voor wat betreft:

1. Prijs: investering en/of maandelijkse/terugkerende kosten; en/of kwaliteit
2. Voorwaarden als betalingstermijn, ontbinding, behoud van marktconformiteit gedurende het contract, vernieuwing gedurende de looptijd van het contract, etc.
3. Dienstenniveau: SLA, Service Level Agreement
4. Techniek: toekomstgerichtheid en toekomstvastheid

Sinds 2004 zet BenN haar ervaringscijfers in op basis van eerder uitgevoerde projecten en gebruikt deze gegevens voor telecom benchmarking. BenN vergelijkt dus met geoptimaliseerde omgevingen en meent dat het geen zin heeft om te vergelijken met organisaties, zonder dat deze optimale verbeteringen op bovenstaande gebieden hebben doorgevoerd. Tot de benchmarks van BenN Telecomconsulting behoren honderden ervaringsomgevingen, bestaande uit uiteenlopende organisaties.

Volgens BenN: het op onafhankelijke en objectieve basis vergelijken van het aanbod van diverse telecomleveranciers voor wat betreft:

1. Prijs: investering en/of maandelijkse/terugkerende kosten; en/of kwaliteit;
2. Voorwaarden als betalingstermijn, ontbinding, behoud van marktconformiteit gedurende het contract, vernieuwing gedurende de looptijd van het contract, etc.
3. Dienstenniveau: SLA, Service Level Agreement;
4. Techniek: toekomstgerichtheid en toekomstvastheid.

Sinds 2004 zet BenN haar ervaringscijfers in op basis van eerder uitgevoerde projecten en gebruikt deze gegevens voor telecom benchmarking. BenN vergelijkt dus met geoptimaliseerde omgevingen en meent dat het geen zin heeft om te vergelijken met organisaties, zonder dat deze optimale verbeteringen op bovenstaande gebieden hebben doorgevoerd. Tot de benchmarks van BenN Telecomconsulting behoren honderden ervaringsomgevingen, bestaande uit uiteenlopende organisaties.

Een bedrijfsnummer ofwel 088-nummer is in Nederland een telefoonnummer van een bedrijf, dat niet geografisch gebonden is aan één bepaalde regio. Een 088-nummer heeft daarmee een landelijk in plaats van een lokaal (010, 020, 070 enz.) netnummer.
088-bedrijfsnummers worden uitgegeven per nummerreeks van 100, 1000 of 10.000 stuks. Dit maakt 088-nummers interessant voor bedrijven of instellingen met meerdere filialen of locaties verdeeld over het land. Met BenN Telecomconsulting maken bedrijven keuzes in hoeverre 088-nummers in te zetten zijn, hoe 088-nummers in de architectuur passen, wat de consequenties van het gebruik van 088-nummers is in omgevingen met Microsoft Teams, Microsoft Skype for Business, Cisco Webex, etc.,

Of het raadzaam is om 08-bedrijfsnummers in te zetten voor een bepaalde organisatie, is afhankelijk van de huidige en de gewenste situatie. BenN helpt organisaties met het maken van keuzes in deze op basis van onafhankelijke marktkennis.

C

Het gemak waarmee verbindingen binnen een informatiesysteem en met andere (bedrijfs)systemen kunnen worden gemaakt.

Connectiviteit is een term, waarbij veel IT-mensen en bestuurders allerlei gedachten hebben. BenN Telecomconsulting zorgt er sinds 2004 voor dat corporate organisaties weloverwogen onafhankelijke keuzes kunnen maken, die het best bij hen passen. Het telecom advies dat BenN geeft, gaat voorbij modegrillen en aannames. BenN Telecomconsulting vult wensen en eisen uit een organisatie namelijk aan met feiten op basis van best-practices. Welke keuze een organisatie dan ook maakt, men heeft er goed over nagedacht. Het grote voordeel van deze aanpak is ook, dat bedrijven op voorhand zo goed mogelijk weten, wat er op hen afkomt.

De schriftelijke vastlegging van een wederkerige overeenkomst. Schriftelijk vastlegging kan nuttig zijn om het bestaan van een overeenkomst te bewijzen, maar is voor het ontstaan van een overeenkomst geen vereiste. Het bestaan van een niet-schriftelijk vastgelegde overeenkomst kan ook worden aangenomen op grond van de uitvoering ervan door de partijen, zoals daadwerkelijke levering van een prestatie en een contraprestatie.

BenN heeft sinds 1998 ervaring met de vorming en vastlegging van contracten voor telefonie en sinds 2006 voor datanetwerken.

D

Twee of meer onderling verbonden apparaten, meestal computers, met het doel gegevens uit te wisselen. Er zijn allerlei vormen en benamingen: Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN) en het draadloze Wifi. Een voorbeeld van een groot wereldomvattend netwerk is Internet. Sinds 2006 heeft BenN ervaring met LAN’s en WAN’s. Sinds 2014 heeft BenN ervaring met SD-WAN (SDWAN): voor softwaregedefinieerd netwerken in een wide area network (WAN).

E

Een Europese aanbesteding is een aanbesteding volgens bepaalde Europese richtlijnen.
Voor verschillende soorten opdrachten gelden verschillendedrempelbedragen. Voor de centrale overheid is Europees aanbesteden reeds bij lagere drempelbedragen verplicht dan voor andere instanties. Voor de drempelbedragen die gelden van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 – zie onderstaande tabel:.

Sinds 1998 heeft BenN ervaring met Europese aanbesteding voor wat betreft telefonie en sinds 2006 met Europese aanbesteding voor LAN en WAN.

F

Door providers geleverde oplossing, waarbij al het binnenkomende en uitgaande telefonieverkeer via de callserver, VoIP server of PBX van een bedrijf wordt geleid. Mobiele telefoons worden zo een virtueel onderdeel van het eigen systeem. De voor- en nadelen van de oplossing kunnen voor organisaties verschillen.

BenN heeft sinds 2002 ervaring met scenariovorming, het vormen van business cases, het aanbesteden en implementeren van allerlei  vormen van FoPBX.

G

De inschrijver die voldoet aan de inschrijvingsvereisten en/of de gunningscriteria uit de (Europese) aanbesteding krijgt de opdracht gegund. Een gunning is in principe gelijk aan een opdrachtbevestiging, al bestaat soms de mogelijkheid dat de andere inschrijvers bezwaar kunnen maken.

De gunningscriteria kunnen vrij eenvoudig zijn, zoals de laagste prijs, of ingewikkelder zoals de economisch meest voordelige aanbieding en andere constructies. In dat laatste geval gaat het om de prijs voor de uitvoering van de opdracht maar ook om bijvoorbeeld de kosten van onderhoud in de daarop volgende jaren.

BenN heeft sinds 1995 ervaring met het opstellen van gunningscriteria en het gunnen op basis van deze criteria.

I

De invoering van een nieuw systeem, plan, idee, model, ontwerp, standaard of beleid in een organisatie. Binnen Infrastructure Management betreft implementatie het proces van het voorbereiden tot en met het uitvoeren van de implementatie. Het is BenN’s ervaring dat het implementatieproces echt succesvol kan zijn als:

-De telecom project manager veel kennis en ervaring heeft van de te implementeren nieuwe omgeving

– Er datgene wordt geïmplementeerd en in gebruik genomen, zoals het is bedoeld, aanbesteed en gecontracteerd
Sinds 2004 heeft BenN ervaring met grote implementaties, nadat BenN eerst het advies had gegeven. Het hebben van een Stuurgroep, die als taak heeft een tijdige besluitvorming te realiseren, is een voorwaarde voor succes. In de Stuurgroep dienen enkel mensen met mandaten te zitten. In de projectgroep zitten de mensen, die het daadwerkelijke implementatiewerk verrichten. BenN zorgt er met de organisatie vooral voor

– Dat de Stuurgroep tijdig de juiste besluiten kan nemen

– Dat alle benodigde informatie tijdig uit de organisatie bij de leverende partij terecht komt

– Dat alle projectgroepleden tijdig de werkzaamheden klaar kunnen hebben

– Dat de leverende partij(en) op tijd en volgens plan (kunnen) opleveren

– Dat systemen getest en geaccepteerd zijn

– Dat medewerkers een passende instructie krijgen

– Dat het beheer van de omgeving afdoende is ingericht

IP Multimedia Subsystem (IMS) is een gestandaardiseerde Next Generation Networking (NGN) infrastructuur voor telefonie aanbieders die multimedia diensten willen aanbieden voor mobiele en vaste toepassingen. BenN Telecomconsulting maakte in 2007 voor het eerst kennis met IMS in de zoektocht naar de optimalisatie van vast-mobiel integratie en Forced-on-PBX.

Integrated services digital network (ISDN) is een vorm van digitale telefonie. Het is een alternatief voor analoge POTS telefonie (soms ook wel foutief PSTN genoemd). Met ISDN kunnen over een koperen tweedraadsverbinding meer gegevens worden getransporteerd dan doorgaans met POTS. Hoewel al enkele jaren geleden is aangekondigd dat de levering van ISDN1, ISDN2, ISDN15 en ISDN30 (is) gestopt, vragen organisaties zich af voor welke vervanging zij kunnen gaan kiezen. Telecomaanbieders hebben allerlei prachtige diensten maar wat is voor welke organisatie verstandig om te doen? BenN Telecomconsulting helpt vanuit onafhankelijk perspectief met het maken van keuzes, niet alleen voor vervanging maar ook voor het maken van een stap vooruit. Maar is de stap vooruit die de telecomaanbieder doet de juiste of de beste? BenN Telecomconsulting voert jaarlijks tientallen advies- en realisatieprojecten op dit gebied uit, leidend tot allerlei oplossingen van allerlei partijen. Durf gebruik te maken van de ervaring van andere organisaties.

K

Het ontwikkelen, vergelijken én inspelen op mogelijke toekomst scenario’s voor datanetwerk- telefonieomgeving. Een scenario analyse biedt ‘testcases’ voor diverse toekomstbeelden voor de betreffende organisatie. De scenario’s bouwt BenN op op basis van honderden ervaringscases ofwel best-practises, die BenN heeft uitgevoerd. In de scenario’s zit ondermeer:

– Te bieden functionaliteit

– Gebruikte techniek en de architectuur

– Kosten: investering en maandelijkse kosten

– Beheer en regie: aantallen mensen en rollen

Sinds 2004 heeft BenN ervaring met het opstellen van keuzescenario’s voor besluitvorming.

M

Een marktverkenning, ook wel marktanalyse genoemd, wordt ingezet als een organisatie voorafgaand aan een verandering meer kennis van de telecom markt wil hebben. Deze kennis van de telecom markt is nodig om tot een toekomstvaste telecomvisie, telecomstrategie en dito specificaties voor het Plan van Eisen te kunnen komen.
BenN Telecomconsulting is een specialist in telecom benchmarking en daarom is een tijdrovende en dure marktverkenning meestal niet nodig. Door de vele veranderprojecten op het gebied van datanetwerken en telefonie die elke consultant van BenN jaarlijks uitvoert, kan BenN het kompas zijn voor bedrijven die onafhankelijke marktkennis willen inzetten om te vernieuwen.

Het draadloos bellen ofwel draadloze spraak ofwel draadloze voice: met behulp van een netwerk van antennes. Mobiele telefoons maken gebruik van radiogolven en van telefooncentrales om binnen een bepaalde regio communicatie tussen de gebruikers mogelijk te maken. De eerste generaties maakten gebruik van analoge modulatie, latere van digitale (gsm en UMTS). BenN stond in 2003 aan de wieg van oplossingen als vast mobiel integratie, bijvoorbeeld op basis van forced-on-PBX.
Sinds 1998 besteedt BenN mobiele telefonie aan voor gebruik binnen Nederland, Europa en de rest van de wereld. BenN zorgt daarbij ook voor de vorming van een marktconform contract.

Ook wel draadloos internet waarmee in gebieden waar dekking is met een smartphone, tablet of laptop toegang is tot informatie en de beschikking is over (video)bellen. Mobiele datacommunicatie wordt ook gebruik om apparaten mee aan te sturen, dit wordt Machine-to-Machine communicatie genoemd (M2M). De generaties datanetwerken van alle providers in Nederland en de rest van de wereld, die BenN veelvuldig aanbesteedt en implementeert zijn:

– 5G
– 4G
– 3G
– 2G

Het uitvragen van een passende netwerkdekking is van het grootste belang, zowel ten aanzien van indoordekking als dekking buitenshuis. BenN heeft een zeer ruime ervaring met het aanbesteden en contracteren van mobiele telefonie en mobiele data, waarbij mobiele dekking een belangrijke rol speelt.

Met behulp van bij een organisatie passende vorm van Mobile Device Management, vaak MDM genoemd, beheert een organisatie haar mobiele apparaten zoals smartphones, iPads (tablets) en laptops. MDM wordt meestal geïmplementeerd met behulp van een product van een derde partij dat beheerfuncties heeft voor bepaalde leveranciers van mobiele apparaten. MDM wordt vaak meegenomen in een aanbesteding voor mobiele telefonie en mobiele data. BenN Telecomconsulting heeft sinds 2003 ervaring met het ontwerp en de aanbesteding van Mobile Device Management als onderdeel van een telecom aanbesteding.

Multi Protocol Label Switching (MPLS) is een mechanisme om data over een computernetwerk te transporteren, waarbij datapakketten worden gelabeld met extra informatie over de eindbestemming. De labelinformatie wordt hierna gebruikt om in het netwerk te switchen. Dit gebeurt door hardware in het netwerk die de MPLS-techniek ondersteunt. Het switchen van de labels vergt minder capaciteit van de hardware dan switchen of routeren op basis van IP. Door MPLS te combineren met QoS (Quality of Service) kan er aan de datapakketten prioriteit worden toegekend voor bepaalde toepassingen, zoals Voice over IP (VoIP).

Sinds 2006 heeft BenN ervaring met het ontwerp op basis van keuzescenario’s, de aanbesteding, de selectie en de telecom implementatie van MPLS netwerken over de gehele wereld.

O

Een call center is een virtueel gecentraliseerd kantoor dat wordt gebruikt voor het ontvangen of verzenden van een groot aantal vragen per telefoon, chat, email, video en messaging in het geval van een omnichannel call center. De fysieke infrastructuur kan binnen een organisatie aanwezig zijn of via cloud worden afgenomen. BenN Telecomconsulting heeft sinds 2008 ruime ervaring met inhouse en cloud-call centers op basis van omnichannel, voor wat betreft ontwerp, aanbesteding en telecom implementatie.

Onafhankelijk telecomadvies – Onafhankelijk
Advies dat strikt gegeven wordt op basis van:

– Ervaring op de eindgebruikersmarkt. BenN werkt niet voor leverende partijen en kan dus nooit in een ‘conflict of interest’ terecht komen

– Het feit dat er geen enkel verband of manier van samenwerking is met telecomleveranciers

BenN is geheel onafhankelijk en daardoor is het eindresultaat voor BenN’s klanten altijd beter, dan wanneer een dealer of een partner van een leverancier advies geeft. BenN kent immers de gehele markt en niet alleen datgene, dat in de portfolio van de adviseur en de gelieerde bedrijven zit. Daarnaast acteert BenN vanuit een geheel open speelveld en kan daardoor bijvoorbeeld scherper onderhandelen waardoor de Total Cost of Ownership (TCO) lager blijft en oplossingen beter passend..

S

SD-WAN, ook wel als SDWAN geschreven, vereenvoudigt het beheer en de bediening van een Wide-Are-Network (WAN) door de netwerkhardware los te koppelen van het besturingsmechanisme. Dit concept is vergelijkbaar met hoe softwaregedefinieerde netwerken virtualisatietechnologie implementeren om het beheer en de werking van datacenters te verbeteren. De veel gebezigde veronderstelling dat SD-WAN door gebruik van internet goedkoper is dan MPLS (en MPLS daarom vervangen wordt voor SDWAN) is naar de ervaring van BenN (ervaringscijfers tot en met 2020) onjuist indien een gelijkblijvende kwaliteit, snelheid en security gerealiseerd moet worden.

BenN Telecomconsulting heeft sinds 2014 ervaring met het ontwerpen en aanbesteden van SD-WAN omgevingen.

Het Session Initiation Protocol (SIP) is een protocol om multimediacommunicatie (audio-, video- en andere datacommunicatie) mogelijk te maken en wordt onder meer gebruikt voor Voice over IP (VoIP). Het protocol is qua ambities vergelijkbaar met H.323 waarbij SIP meer uit de Internet/IETF-hoek komt terwijl H.323 meer uit de telefonie/ITU-T-hoek komt. SIP kent overeenkomsten met andere internetprotocollen zoals HTTP en SMTP.
Het SIP-protocol vindt een prominente toepassing binnen de IP Multimedia Subsystem-infrastructuur (IMS).

Volgens BenN is het hebben van een passende telecom sourcingstrategie onlosmakelijk verbonden met de keuzes op het gebied van telecomoplossingen. Een zinvolle sourcingstrategie voor telecomtoepassingen kan alleen gevormd worden door een combinatie van:
– Het paraat hebben van een groot aantal best-practices op basis van onafhankelijke marktinformatie
– Een goede kennis van de organisatie, voor wie de sourcingstrategie wordt opgesteld.
Door de kennis van uw organisatie te combineren met de onafhankelijke marktervaring van BenN ontstaat een winnende situatie.
Een sourcingstrategie voor telecommunicatie dient volgens BenN antwoord te geven op de vragen als:

– Welke datanetwerk- en telefonieomgeving(en) is/zijn optimaal voor onze organisatie?

– Hoe ziet deze omgeving eruit en hoe integreert deze met andere omgevingen?

– Wat doen wij zelf en wat besteden wij uit?

– Hoe verkrijgen wij de nieuwe omgeving het beste: exclusief onderhandelen, (welke vorm van) aanbesteding, hoe is de verkaveling, etc?

– Welk dienstverleningsmodel hanteren wij?

– Welke contractduren hanteren wij?

– Wat kost de omgeving gedurende de looptijd van het contract?

– Hoe houden wij de kosten en de geboden functionaliteit marktconform gedurende de looptijd van contracten?

– Etc.

T

Onder telecom ofwel telecommunicatie verstaat BenN het totaal van:

1. Het overbrengen van informatie van de ene plek naar een andere zonder dat iets of iemand zich fysiek daarnaartoe verplaatst.

2. Het geheel van of delen van: datanetwerken: LAN, WAN, SDWAN, MPSL, Internet, mobiel (2G, 3G, 4G, 5G), draadloos (Wifi) en bedraad, vaste telefonie (SIP, VoIP, ISDN, analoog, Unified communication (UC), Unified Communications, Enterprise Voice, Callcenter, KlantContactCenter, Machine-to-Machine (M2M) communicatie, Mobile Device Management (MDM), etc.

Een Telecomconsultant (ook wel Telecomadviseur) is volgens BenN een expert op het gebied van datanetwerken en telefonie, die als business consultant tientallen adviesprojecten per jaar voor verschillende organisaties uitvoert voor wat betreft:

– De vorming een telecomvisie en een telecomstrategie op stelt op basis van keuzescenario’s. Deze keuzescenario’s laten de voor- en nadelen zien van globale oplossingsrichtingen op het gebied van functionaliteit, techniek, financiën (TCO) en beheer

– De vorming van een telecom sourcingstrategie

– De vorming van een telecom roadmap met de stappen van de huidige naar de gewenste situatie

– De aanbesteding met een Pakket van Eisen (PvE)

– De vergelijking en weging van het aanbod

– De contractvorming

– De telecomimplementatie met het projectplan, het voorbereiden van besluitvorming door de Stuurgroep, het sturen van de interne organisatie en de telecomaanbieders, het ontwerpen en inrichten van het beheer/de regie en useradoptie.

De beste resultaten zijn aantoonbaar beter als BenN aansluitend ook de verantwoordelijkheid neemt voor de Telecomimplementatie en borging

Onder het opstellen van een telecomstrategie verstaat BenN de vaststelling van de lange termijn doelen en doelstellingen op het gebied van datanetwerken en/of telefonie, inclusief het benoemen van resources en de stappen om de gestelde doelen te bereiken.

Sinds 2004 heeft BenN Telecomconsulting ervaring met het opstellen van een Telecomstrategie door de wensen en eisen van een organisatie op het gebied van telecommunicatie aan te vullen met onafhankelijke marktinformatie en deze in keuzescenario’s te zetten. Marktinformatie is bij BenN Telecomconsulting ruim aanwezig op basis van telecombenchmarking. Deze benchmarks komen uit honderden projecten die BenN uitvoerde voor uiteenlopende organisaties.

Onder een Telecomvisie verstaat BenN het gewenste lange termijnperspectief van een organisatie voor wat betreft datanetwerken en/of telefonie ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. BenN stelt de visie vast op basis van keuzescenario’s. BenN heeft sinds 2004 ervaring met het opstellen van een Telecomvisie en een Telecomstrategie op basis van keuzescenario’s.

De telecom TCO betreft de totale aanschaf- en gebruikskosten van datanetwerken en telefonie binnen een organisatie, evenals kosten in verband met vervanging of upgrades aan het einde van de levenscyclus. Een TCO-analyse wordt gebruikt om de levensvatbaarheid van elke kapitaalinvestering te meten. Een organisatie kan de Total Cost of Ownership gebruiken als een product-/ procesvergelijkingstool. Volgens BenN Telecomconsulting heeft het alleen zin om alle kosten te vergelijken, niet alleen op specifieke onderdelen. BenN Telecomconsulting stelt per keuzescenario een TCO op, zodat de voor- en nadelen van oplossingsrichtingen ook financieel gezien zo eerlijk en reëel mogelijk vergeleken kunnen worden in het kader van besluitvorming. Omdat BenN goed is in onafhankelijke telecom benchmarking op basis van honderden gerealiseerde optimalisaties, weten organisaties op voorhand goed wat er daadwerkelijk op hen afkomt bij vernieuwing.

U

Ook wel UC genoemd, betreft geïntegreerde communicatie om bedrijfsprocessen te optimaliseren en de productiviteit van gebruikers te verhogen. Het is een bedrijfs- en marketingconcept dat de integratie beschrijft van zakelijke communicatiediensten zoals instant messaging (chat), aanwezigheidsinformatie ofwel Presence , spraak (inclusief IP-telefonie ), mobiliteitsfuncties (inclusief extensie-mobiliteit en enkelvoudig bereik), audio, web- en videoconferenties , vast-mobiele convergentie (Fixed-Mobile Convergence ofwel FMC), desktopsharing , gegevensuitwisseling (inclusief web-verbonden elektronische interactieve whiteboards ), call control en spraakherkenning met niet-realtime communicatiediensten zoals unified messaging (geïntegreerde voicemail , e-mail , sms en fax ). UC is niet noodzakelijkerwijs een enkel product, maar een set producten die een consistente, uniforme gebruikersinterface en gebruikerservaring biedt op meerdere apparaten en mediatypen.
Sinds 2008 heeft BenN ervaring als advies- en implementatiepartner op het gebied van:

– Microsoft: OCS, LCS, Skype for Business en Teams

– Cisco: Spark en Webex

– Zoom

– Siemens: Unify.

V

Door vaste en mobiele communicatie te integreren krijgt de gebruiker meer functionaliteit op één device geboden, zodat de gebruiker in principe nog maar één toestel nodig heeft. Of een kostenbesparing te realiseren is met vast-mobiel integratie, is ondermeer afhankelijk van de gekozen oplossing. Forced-on-PBX kan bijvoorbeeld vanuit het netwerk van de mobiele operator worden gerealiseerd, door een app op smartphones of via de callserver, VoIP-server, PBX. Ook middels IMS (IP Multimedia Subsystem) realiseren providers vast-mobiel integratie.

BenN stond in Nederland aan de wieg van vast-mobiel integratie door in 2002 de eerste grote eindgebruikerscase te ontwerpen en aanbesteden en deze in 2003 te implementeren. Met alle vormen van vast-mobiel integratie heeft BenN ervaring.

Bij Voice-over-IP, ook wel VoIP of IP-telefonie genoemd, wordt spraak (voice) over het internet of een IP-netwerk getransporteerd. Daardoor is het bereiken van extra functionaliteit eenvoudiger, zoals de integratie tussen spraak en data en dat over één datanetwerk. Sinds begin deze eeuw wordt VoIP ingezet.

BenN Telecomconsulting heeft sinds 2004 ervaring met het ontwerpen, aanbesteden en implementeren van VoIP omgevingen, waarbij allerlei extra functionaliteit mogelijk werd zoals Unified Communications. Hoewel netwerken en omgevingen verder geïntegreerd zijn, kan het in bepaalde gevallen raadzaam zijn om verkeersstromen te scheiden. BenN Telecomconsulting wijst organisaties actief op (on)mogelijkheden op basis van de ruime onafhankelijke marktkennis van BenN.